struktur organisasi

Dewan Pengurus Pusat

 • Menteri Agama RI - KEMENTERIAN AGAMA RI
 • H. Fuad Hasan Mashyur - PT. MAKTOUR
 • Hj. Melani Leimina Suharli - PT. AL AMIN UNIVERSAL
 • Menteri Agama RI - KEMENTERIAN AGAMA RI
 • H. Fuad Hasan Mashyur - PT. MAKTOUR
 • Hj. Melani Leimina Suharli - PT. AL AMIN UNIVERSAL
 • Menteri Agama RI - KEMENTERIAN AGAMA RI
 • H. Fuad Hasan Mashyur - PT. MAKTOUR
 • Hj. Melani Leimina Suharli - PT. AL AMIN UNIVERSAL
 • Dewan Pengurus Daerah

 • Menteri Agama RI - KEMENTERIAN AGAMA RI
 • H. Fuad Hasan Mashyur - PT. MAKTOUR
 • Hj. Melani Leimina Suharli - PT. AL AMIN UNIVERSAL
 • Menteri Agama RI - KEMENTERIAN AGAMA RI
 • H. Fuad Hasan Mashyur - PT. MAKTOUR
 • Hj. Melani Leimina Suharli - PT. AL AMIN UNIVERSAL
 • Menteri Agama RI - KEMENTERIAN AGAMA RI
 • H. Fuad Hasan Mashyur - PT. MAKTOUR
 • Hj. Melani Leimina Suharli - PT. AL AMIN UNIVERSAL